Zasady recenzowania tekstów w czasopiśmie „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” (OSAP)


Procedury i zasady recenzowania są zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawionymi w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” [1] oraz z zasadami COPE (Committee on Publication Ethics) [2].

 1. Przesłanie artykułu do publikacji oznacza wyrażenie przez autora lub autorów zgody na poddanie artykułu procedurze i zasadom recenzowania.
 1. Nadesłane artykuły, które są zgodne z profilem czasopisma oraz spełniają wymogi formalne (zob. Instrukcje dla Autorów), po zaakceptowaniu przez Redakcję są przesyłane do dwóch recenzentów zewnętrznych będących specjalistami w danej dziedzinie.
 1. Recenzentów wybiera Redakcja ze szczególnym uwzględnieniem propozycji Redaktora Tematycznego z danej dziedziny.
 1. Jeżeli recenzent nie może przygotować recenzji jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kolegium Redakcyjne. W takich sytuacjach Redakcja wybiera innego recenzenta.
 1. Recenzje są dokonywane na zasadzie podwójnej anonimowości (tzw. double-blind review process), co oznacza, że zarówno recenzenci, jak i autorzy nie znają wzajemnie swoich tożsamości.
 1. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów zarówno autorzy, jak i recenzenci są zobowiązani do poinformowania o tym Redakcji.
 1. Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczny wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku albo o jego odrzuceniu. Formularze recenzyjne w języku polskim i angielskim dostępne są na stronie czasopisma OSAP.
 1. Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzony przez obu recenzentów wysoki poziom merytoryczny tekstu. Jeżeli jedna recenzja jest pozytywna a druga negatywna Redakcja powołuje trzeciego recenzenta, w celu ponownej oceny tekstu. W tym przypadku zasada poufności i zasada podwójnej anonimowości zachowują aktualność.
 1. Podstawą odrzucenia publikacji przez recenzenta może być w szczególności brak oryginalności tekstu i jego niska wartość naukowo-poznawcza.
 1. Redakcja przekazuje Autorom informacje o wynikach recenzji oraz udostępnia wgląd do nich w celu umożliwienia ustosunkowania się do uwag recenzentów. Autorzy proszeni są o zwrot poprawionego artykułu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania recenzji.
 1. Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu ani zawartych w nim wyników i informacji przed publikacją artykułu.
 1. Redakcja nie ujawnia nazwisk recenzentów poszczególnych artykułów. Redakcja publikuje ogólną listę nazwisk recenzentów, z którymi współpracowano w danym roku na stronie internetowej czasopisma oraz w ostatnim zeszycie czasopisma z danego roku.

[1] Źródło: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf (Pobrano: 2018-04-23)

[2] Źródło: https://publicationethics.org/peerreview

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego