Obowiązki Recenzentów/Zasady


  • Niezależność i stosowanie procedury double – blind peer review

Każdy zgłoszony do publikacji artykuł naukowy jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. Przyjęta przez czasopismo  procedura double – blind peer review gwarantuje, że autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości. Jeżeli recenzent nie może przygotować recenzji ze względu na potencjalne naruszenie  procedury double – blind peer review, jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie  Kolegium Redakcyjne.

 

  • Terminowość i forma recenzji

Recenzent powinien przygotować recenzję w terminie określonym w „Zasadach recenzowania” (Wstawić link) dostępnych na stronie internetowej czasopisma oraz w odpowiedniej formie, o której zostanie powiadomiony przez Kolegium Redakcyjne. Arkusz recenzji dostępny jest na stronie internetowej czasopisma (Wstawić link). Jeżeli Recenzent nie może przygotować recenzji w wyznaczonym terminie jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie  Kolegium Redakcyjne. W takim przypadku wyznacza się innego recenzenta.

 

  • Obiektywizm i ocena rzetelności tekstu

Recenzje mają na celu ocenę rzetelności tekstu i podniesienie jego jakości naukowej. Powinny być przygotowane obiektywnie, zgodnie z zasadami etyki wydawniczej, w oparciu o argumenty naukowe i zgodnie z najwyższą wolą i wiedzą. Krytyka czyniona ze względów osobistych jest niewłaściwa. Wszelkie komentarze, sugestie i oceny powinny być wyrażone w sposób nie budzący wątpliwości i wsparte argumentami o charakterze merytorycznym. Za podstawowe kryteria oceny tekstu uznaje się: oryginalność opracowania, naukowy charakter, zgodność z profilem czasopisma, umiejętność stawianych tez i ich argumentacji, dojrzałość prowadzenia wywodów naukowych, umiejętność formułowania wniosków i konkluzji oraz właściwe wykorzystanie dostępnej literatury przedmiotu. Szczegółowe zasady procedury recenzowania przyjęte przez czasopismo „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” zamieszczone są na stronie internetowej czasopisma

 

  • Weryfikacja oryginalności tekstu

Recenzent informuje Kolegium Redakcyjne o każdym przypadku naruszenia zasad etycznych czasopisma, w szczególności o podejrzeniu dokonania każdej formy plagiatu, wskazując powody i zakres (w tym fragmenty tekstu), co do których powziął jakąkolwiek wątpliwość. Jeśli znane mu są treści opublikowanej pracy, która została wykorzystana przez autora recenzent powinien poinformować Kolegium Redakcyjne o tym fakcie, uzasadniając swoje podejrzenie i przedstawiając dowody.

 

  • Poufność

Wszystkie recenzowane prace traktowane są jako materiał poufny. Okazywanie ich innym osobom, dyskutowanie o nich, wyrażanie poglądów w nich wyrażonych jako własnych, wykorzystywanie treści zawartych w recenzowanym tekście we własnych opracowaniach do czasu ukazania się artykułu, jest traktowane jako wysoce nieetyczne. Recenzent może jednak omawiać kwestię dotrzymywania standardów wydawniczych z Kolegium Redakcyjnym w celu oceny, czy zasada rzetelności naukowej została zachowana.

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego