Obowiązki Kolegium Redakcyjnego/Zasady


 • Obowiązki Kolegium wobec standardów wydawniczych

Kolegium Redakcyjne czasopisma „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, przyjmując zgłoszony tekst:

 • ocenia jego zgodność z profilem tematycznym czasopisma
 • upewnia się, czy wszyscy autorzy zostali wskazani i zaakceptowali ostateczną wersję tekstu
 • ocenia, czy analiza przeprowadzona w artykule ma charakter naukowy i oryginalny
 • diagnozuje i eliminuje zjawiska ghostwriting i guest authorship
 • dąży do wyeliminowania przypadków plagiatu a o jego podejrzeniu informuje autora i instytucję, w której afiliowany jest autor
 • skrupulatnie analizuje wszelkie przejawy naruszenia zasad etyki publikacji naukowych i pisemnie informuje autora, którego to dotyczy o zarzutach, prosząc o ustosunkowanie się do nich
 • kieruje do publikacji tekst, który jest zgodny z zasadami etyki czasopisma i został pozytywnie zaopiniowany przez dwóch recenzentów
 • zawiadamia autora – w przypadku warunkowego dopuszczenia do publikacji, gdy recenzenci wskazali konieczność  wprowadzenia zmian lub /i uzupełnień – o potrzebie dokonania korekty merytorycznej tekstu
 • zawiadamia autora – w przypadku dwóch recenzji negatywnych – o odrzuceniu tekstu i nienadawaniu procesowi wydawniczemu wobec tekstu, którego to dotyczy dalszego biegu

 

 • Bezstronność

Przyjmując tekst do publikacji Kolegium Redakcyjne dba przede wszystkim o oryginalność, jakość i spójność z profilem naukowym czasopisma, nie zaś o pochodzenie autora, narodowość, przynależność etniczną, poglądy polityczne, płeć, rasę czy wyznanie

 

 • Poufność

Kolegium Redakcyjne nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani danych o recenzentach autorom opracowań.

 

 • Zapobieganie konfliktowi interesów

Kolegium Redakcyjne nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub pozostają w innych bezpośrednich relacjach o charakterze zawodowym lub osobistym

 

 • Odpowiedzialność za publikowane teksty

Kolegium Redakcyjne egzekwuje od autorów i recenzentów respektowanie zasad etycznych czasopisma oraz dba o przestrzeganie dobrych praktyk wydawniczych. W tym zakresie ponosi odpowiedzialność za teksty publikowane na łamach czasopisma  „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego