Obowiązki Autorów


Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”

Podstawową zasadą, którą kieruje się redakcja czasopisma „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” jest zasada rzetelności naukowej. W celu jej przestrzegania a także utrzymania wysokiej jakości artykułów redakcja, mając świadomość własnych obowiązków wobec powyższej zasady, zachowuje oraz egzekwuje respektowanie zasad etycznych, zarówno w odniesieniu do autorów publikacji naukowych, jak i recenzentów.  

 

  • Autorstwo pracy

Podstawowym wyznacznikiem jakości prac naukowych jest rzetelność. Obowiązkiem autora jest zaprezentowanie wyników badań w sposób wiarygodny, uczciwy i rzetelny. Autorstwo ogranicza się do tych osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję i realizację badań oraz w interpretację publikowanych wyników badań.

 

Przejawem nierzetelności naukowej stanowiącym przekroczenie zasad etycznych jest zjawisko ghostwriting i guest authorship. Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś inny wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, jednak nie ujawniono lub nie wymieniono jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to podano ją jako autora/współautora publikacji. Ghostwriting i guest authorship jako zjawiska nieetyczne nie są akceptowane.

 

  • Standardy publikacji

Artykuły składane do czasopisma mogą być wyłącznie oryginalnymi dziełami, nie zgłoszonymi do publikacji lub nie opublikowanymi w innym czasopiśmie, monografii lub pracy zbiorowej oraz nie naruszającymi praw autorskich osób trzecich. Za nieetyczne uznaje się także przedkładanie artykułu naukowego, będącego tłumaczeniem opublikowanego tekstu, lub tekstu złożonego do innego czasopisma. Zgłaszanie tego samego tekstu o charakterze naukowym do publikacji w kilku miejscach uznawane jest za nieetyczne i nie jest akceptowane.

Kryterium oceny zgłoszonego tekstu jest obiektywizm oraz nie budząca wątpliwości prezentacja problemu badawczego. Podawanie fałszywych lub świadome podawanie nieprawdziwych twierdzeń i manipulacja danymi są nieetyczne i nie są akceptowane. Przywoływanie twierdzeń, wyników badań lub danych opracowanych przez innych autorów musi być opatrzone przypisem lub zamieszczone w postaci cytatu, również opatrzonego przypisem. Autorzy powinni przygotować tekst w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, z uwzględnieniem najnowszych pozycji literatury, dbając o spójność metodologiczną i wysoki poziom językowy. Pod względem formalnym artykuł powinien być opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Instrukcji dla Autorów”.

 

  • Wkład Autora w powstanie publikacji

 

Obowiązkiem autora jest wskazanie wkładu w powstanie testu, co należy potwierdzić stosownym oświadczeniem, dostępnym do pobrania na stronie internetowej czasopisma. W przypadku przygotowania tekstu przez kilku autorów, każdy z nich jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wkładzie w powstanie tekstu. Zgłaszając artykuł do publikacji w czasopiśmie „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, każdy z nich musi udzielić odrębnej zgody na zgłoszenie artykułu. Wyrażenie zgody przybiera formę złożenia powyższego  oświadczenia.

 

  • Konflikt interesów

Autor składający artykuł do druku ma obowiązek poinformować Kolegium Redakcyjne o wszystkich potencjalnych konfliktach interesów, które mogą mieć wpływ na wyniki pracy.

 

  • Dostęp do danych

Autor powinien być gotowy do przedłożenia Kolegium Redakcyjnemu – w razie potrzeby – nieprzetworzonych danych, dotyczących artykułu składanego w czasopiśmie  „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”.

 

  • Błędy wykryte po złożeniu tekstu

W przypadku, gdy po złożeniu artykułu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Kolegium Redakcyjnego.

 

  • Oryginalność opracowania

Autor przekazuje Kolegium Redakcyjnemu wyłącznie oryginalną pracę. Autor powinien się upewnić, że nazwiska autorów cytowanych w pracy zostały prawidłowo wymienione oraz, że fragmenty wykorzystanych dzieł zostały zacytowane poprawnie.

 

  • Zapobieganie i wykrywanie przypadków plagiatu

Wszelkie formy plagiatu traktowane są jako nieetyczne i są niedozwolone. W przypadku, gdy Kolegium Redakcyjne czasopisma „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” poweźmie podejrzenie o plagiat, rozpoczyna postępowanie wyjaśniające z udziałem recenzentów i osoby zgłaszającej tekst. Potwierdzenie nielegalnego użycia tekstu, danych, twierdzeń i wyników badań jest powodem odrzucenia tekstu, o czym na piśmie powiadamia się osobę zgłaszającą tekst. W przypadku braku odpowiedzi zawiadamiana jest instytucja, w której afiliowany jest Autor.

Zamieszczenie w artykule wcześniej opublikowanych, obszernych  fragmentów tekstu własnego autorstwa traktowane jest jako tzw. autoplagiat i jest niedozwolone. W tym przypadku Kolegium Redakcyjne, ze względu na niespełnienie przesłanki oryginalności opracowania,  informuje na piśmie o odmowie przyjęcia artykułu do publikacji.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego