Instrukcja dla Autorów


 

Artykuły należy przesłać w formie elektronicznej na adres Redakcji redakcja.osap@gmail.com oraz dodatkowo na adres sekretarza Redakcji: martawozniak1@o2.pl

Prosimy o przygotowanie artykułu do publikacji na łamach Opolskich Studiów Administracyjno-Prawnych wg następujących zasad:

 1. Artykuł należy wysłać z zachowaniem następującej kolejności:
 • Imię i nazwisko, przy którym należy podać afiliację (np. Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji) oraz adres e-mail.
 • Tytuł
 • Tekst zasadniczy z podziałem na zatytułowane części
 • Bibliografia (opracowana wg pkt 3)
 • Tytuł artykułu w j. angielskim (drukowanymi literami)
 • Streszczenie w języku angielskim (maksymalnie 250 słów)
 • Słowa kluczowe w j. angielskim (maksymalnie 6 słów lub fraz kluczowych)
 • Streszczenie w języku polskim (maksymalnie 250 słów)
 • Słowa kluczowe w j. polskim (maksymalnie 6 słów lub fraz kluczowych)
 • W przypadku doktorantów: pozytywna opinia promotora pracy doktorskiej.

 

 1. Tekst zasadniczy powinien mieć następujące parametry:
 • objętość nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego
 • czcionka 12 pt Times New Roman
 • odstęp między liniami – 1,5; wcięcie akapitowe – 1,25 cm
 • tekst wyrównany do lewego i prawego marginesu (wyjustowany).

 

 • Bibliografia powinna być opracowana wg następującej kolejności:

a) akty prawne w porządku hierarchicznym

b) orzecznictwo

c) opracowania w porządku alfabetycznym

 

przykład dla książki: Jakimowicz W., Wolność zabudowy w prawie administracyjnym, Warszawa 2012.

przykład dla rozdziału w książce: Szewczyk M., Prawo zabudowy w systemach kontynentalnych (na przykładzie prawa niemieckiego), [w:] Wolność zabudowy. Mity a normatywna rzeczywistość, red. T. Bąkowski, Gdańsk 2016.

przykład dla artykułu naukowego: Kiełbus M., Akty prawa miejscowego w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi – zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2014, nr 2.

d) materiały źródłowe

e) strony internetowe

 1. Przypisy powinny mieć następujące parametry:
 • czcionka 11 pt Times New Roman
 • odstęp między liniami nie może być mniejszy niż 1,5
 • obowiązują wyłącznie przypisy odsyłaczowe

 

 1. Przykłady przypisów:
 • praca zwarta:

Z. Leoński, M. Szewczyk, Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz-Poznań 2002, s. 20-23.

E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2004, s. 22.

 • rozdział w pracy:

M. Stahl, Dobro wspólne w prawie administracyjnym, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć i A. Chajbowicz, Wrocław 2009, s. 47.

W. Zalewski, Tak zwany kompleks cywilnoprawny w prawie karnym po nowelizacjach, [w:] Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa prof. Z. Sienkiewicz, red. M. Bojarski, K. Łucarz, J. Brzezińska, Wrocław 2015, s. 388-390.

 

 • część w komentarzu:

M. Mozgawa, [w:] Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015, s. 442.

 

 • druga książka tego samego autora:

D. Szostek, Nowe ujęcie dokumentu w polskim prawie prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu w postaci elektronicznej, Warszawa 2012, s. 26; idem, Czynność prawa a środki komunikacji elektronicznej, Kraków 2004, s. 16.

 

 • czasopismo:

T. Bąkowski, Wpływ przemian ustrojowych w Polsce na prawo zagospodarowania przestrzennego, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 1-2, s. 148 i nast.

S. Waltoś, Wizja procesu karnego XXI wieku, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 1, s. 21-22.

 

 • w przypadku powtórzeń:
 1. Powtórzenie bezpośrednie (od razu po cytowanej pracy) – Ibidem, s. 36.
 2. Powtórzenie tej samej pozycji po innych przypisach – E. Łętowska, op.cit., s. 68.
 1. Powtórzenie po innych przypisach, w przypadku, gdy cytowaliśmy kilka pozycji tego samego Autora – H. Barycz, Spojrzenia w przeszłość…, s. 257.

 

 • akty prawne:

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.

lub

 • wyroki sądów:

 

Wyrok SN z dnia 30 stycznia 2013 r., III KK 213/12, „Biuletyn Prawa Karnego” 2013, nr 3, s. 31-32.

 • strony internetowe:

http://www.europeanlawinstitute.eu/ (14.09.2015).

Uwaga: do recenzji i sprawozdań dodajemy tytuł i słowa kluczowe w j. angielskim. Glosę traktujemy tak, jak artykuł naukowy.

Szczegółowa instrukcja przygotowania materiałów do druku obowiązująca w Wydawnictwie Uniwersytetu Opolskiego znajduje się na stronie: http://www.wydawnictwo.uni.opole.pl/webpage/dla-autorow.html

 

Pobierz instrukcję dla autorów
 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego