ISSN: 2658-1922 (Online)  ISSN: 1731-8297 (Print) DOI: 10.25167/osap

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne (OSAP) są kwartalnikiem ukazującym się w wersji drukowanej oraz online, prezentującym w wolnym dostępie, na platformie Open Journal Systems (OJS), teksty przygotowane zgodnie z obowiązującymi standardami etyki publikacji oraz poddawane procesowi podwójnie ślepej recenzji.

NAJNOWSZE WYDANIE

Tom 17 Nr 4 (2019)


O CZASOPIŚMIE


 

„Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” to wydawany od 2003 r. przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego periodyk (od 2012 r. kwartalnik) z zakresu nauk społecznych, adresowany przede wszystkim do prawników i administratywistów, a w dalszej kolejności także do historyków, politologów i socjologów.

Celem czasopisma jest stworzenie forum dla dyskusji naukowej oraz możliwości publikacji wyników badań naukowych z wyżej wskazanego obszaru nauki. Ambicją redaktorów „Opolskich Studiów Administracyjno-Prawnych” jest w szczególności dbanie o wysoki poziom merytoryczny ukazujących się tekstów oraz zapewnienie najwyższych standardów rzetelności naukowej. Celem periodyku jest też szerzenie współpracy naukowej pomiędzy ważnymi ośrodkami naukowymi w Polsce i w Europie. Zakres tematyczny „Opolskich Studiów Administracyjno-Prawnych” jest – jak zaznaczono – stosunkowo szeroki i obejmuje wszystkie specjalności z zakresu nauk prawych i administracyjnych. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły naukowe, glosy, recenzje, a także sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych.

Zainteresowanych współpracą prosimy o nadsyłanie materiałów w języku polskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. Publikacja w „Opolskich Studiach Administracyjno-Prawnych” jest bezpłatna. Do artykułów naukowych należy dołączyć krótkie (maksymalnie 1 strona) streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim, w języku publikacji (jeśli jest inny niż polski) oraz w języku angielskim. Ponadto prosimy o podanie aktualnego adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, jak też o wskazanie dziedziny i specjalności, której dotyczy artykuł. W przypadku pracowników naukowych prosimy także podanie nazwy i adresu uczelni, w której afiliowany jest autor. W razie współautorstwa prosimy o wskazanie autora wiodącego (jeżeli taki występuje). Przesłanie tekstu wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację streszczenia i innych informacji w internetowych bazach danych, z którymi współpracują „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”. Informacje o opublikowanych pracach dostępne są ‘online’ w następujących międzynarodowych bazach danych:

 

The Central and Eastern European Online Library [CEEOL]

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities [CEJSH]

The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo jest uwzględnione w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dorobkiem 20 punktów.
Dostępność do artykułów online na Platformie Czasopism Uniwersytetu Opolskiego (w opracowaniu) pod adresem:

 

 

 

 

OSAP na mapie Opola